คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM)

ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ 
ประธานคณะกรรมการ

 


           ดร.สุจินต์ วันชาติ
               กรรมการ


 รศ.ดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก
                กรรมการ

   นายนันทวุฒิ ศรีอริยวัฒน์
                  กรรมการ

นายประสิทธิชัย ณรงค์เลิศฤทธิ์
                  กรรมการ

ผศ.ดร.ศักรธร บุญทวียุวัฒน์
                  กรรมการ

 นางสาวจตุพร เหรียญเจริญ
    กรรมการและเลขานุการ