คำร้อง (ยื่นคำร้องที่ห้องงานจัดการศึกษา ช่องหมายเลข 1 ในวัน – เวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น.)
   ยื่นคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปลาย 2561   (ระหว่างวันที่ 24 ธ.ค. 61 – 13 ม.ค. 2562)

   ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนข้ามคณะ ภาคปลาย 2561 ไปคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา และคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
(ระหว่างวันที่ 14 – 17 ม.ค. 62)        ขั้นตอน          ตัวอย่างเอกสาร  

   ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
(ระหว่างวันที่ 14 – 25 ม.ค. 62)       ขั้นตอน          ตัวอย่างเอกสาร  

ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา สำหรับนิสิตที่คาดว่าจะจบ ภาคปลาย 2561 (ระหว่างวันที่ 28 ม.ค. – 12 ก.พ. 62)
ให้นิสิตเข้าไปบันทึกจบการศึกษา ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต และหลังบันทึกให้พิมพ์เอกสารส่งพร้อมแนบ
* รายงานผลการเรียน GPA
* รายงานผลการเรียนเทียบหลักสูตร

   วันบันทึกงดเรียนรายวิชา ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต (ระหว่างวันที่ 8-12 ก.พ. 62)
โดยไม่บันทึก W ในใบรายงานผลการศึกษาและให้พิมพ์รายงานลงทะเบียนเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน

แบบฟอร์มคำร้อง
Registrat-3 ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
Registrat-8 คำร้องขอเรียนข้าม วิทยาเขต / ข้ามสถาบัน
Registrat-9 ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า *** เฉพาะนิสิตที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียนเลย ***
Registrat-10 แบบฟอร์มขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
Registrat-11 แบบฟอร์มคำร้องขอย้ายคณะ
Registrat-14 ขอเทียบโอนรายวิชา *** เฉพาะนิสิตปี 1 ที่สอบเข้ามาใหม่ ***
Registrat-22 แบบฟอร์มใบลาออก
Registrat-23 แบบฟอร์มใบขอถอนประกันของเสียหาย
Registrat-28 ขอลงทะเบียนเรียน  

  ข้ามคณะ *** แยกเขียนคำร้องต่างคณะกัน ห้ามเขียนในใบเดียวกัน ***

  •     ไปคณะวิทยาการจัดการ
  •     ไปคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
  •      ไปคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

  ในคณะ (วิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา)