ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 8 พฤษภาคม 2540 – 29 ธันวาคม 2542

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 30 ธันวาคม 2542 – 21 ตุลาคม 2545

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 22 ตุลาคม 2545 - 21 ตุลาคม 2549

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ดำรงตำแหน่ง
วาระ1 : ตั้งแต่ 22 ตุลาคม 2549 – 21 ตุลาคม 2553
วาระ 2 : ตั้งแต่ 27 ตุลาคม 2553 – 26 ตุลาคม 2557

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 27 ตุลาคม 2557 - 26 ตุลาคม 2561

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงปัจจุบัน