คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา รับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งงาน “ผู้ช่วยวิจัย”

ประกาศด่วน

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งงาน “ผู้ช่วยวิจัย”

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีผลการศึกษา GPA มากกว่า 2.5 ขึ้นไป
  3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้แก่ Word, Excel, PowerPoint และโปรแกรมทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงาน อัตราเงินเดือน 15,000 บาท เริ่มงาน 11 ตุลาคม 2560

  1. ทำงานประจำห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัย Green Energy Technology (GET)
  2. ลงพื้นที่ปฏิบัติงานภาคสนาม
  3. ทำรายงานและงานเอกสาร
  4. ประสานงานทางด้านวิชาการได้ดี
  5. ทำงานเต็มเวลา เป็นระยะเวลา 1 ปี (หากปฏิบัติงานดีมีทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทให้)

วันเวลา  และสถานที่สมัคร

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถติดต่อขอและยื่นใบสมัคร    ได้ที่คุณอัญชลี (ห้องฝ่ายบุคคล) อาคารปฏิบัติการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 เวลา 8.30-16.30 น. ทุกวันยกเว้นวันหยุดราชการ และพิมพ์ใบสมัครได้จาก  http://www.eng.src.ku.ac.th  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2560 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.อุมารินทร์ แสงพานิช โทรศัพท์  0816152979

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัครสอบ

1. ใบสมัครสอบ ซึ่งผู้สมัครต้องกรอกข้อความและลงนามด้วยลายมือของตนเอง พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน ปี (นับถึงวันปิดรับ
สมัคร) จำนวน 1 รูป
2. สำเนาปริญญาบัตร และ สำเนาใบแสดงผลการศึกษา ตามคุณวุฒิที่สมัคร
3. สำเนาเอกสารการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยน) เช่น สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาหนังสือหย่า สำหรับหญิงที่ทำการสมรสแล้ว เป็นต้น
4. เอกสารอื่น ซึ่งแสดงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เช่น เอกสารแสดงความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เอกสารการผ่านงาน เป็นต้น
5. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ บัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
6. ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2526) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (โดยออกจากโรงพยาบาลของรัฐบาล)

ดาวน์โหลดใบสมัคร