ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ในระดับภาคปกติ และโครงการพิเศษ (วศ.ม.) 4 สาขาวิชา

  1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  2. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
  3. สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
  4. สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 – 1 กุมภาพันธ์ 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Click