วิสัยทัศน์คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา


“สถาบันการศึกษาชั้นนำในภาคตะวันออก ที่ผลิตวิศวกร องค์ความรู้ และนวัตกรรมในระดับสากล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ”

 

วิสัยทัศน์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา


“รังสรรค์นวัตกรรมสู่สากลโดยบูรณาการศาสตร์แห่งแผ่นดิน”

 

ปรัชญา (Philosophy)


“ผลิตบัณฑิตมีคุณธรรมคู่คุณภาพ เพิ่มศักยภาพบริการวิชาการ ผสมผสานงานวิจัย สร้างวินัย พึ่งพาตนเอง”

 

พันธกิจ (Missions)


1. ผลิตวิศวกรที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
2. สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนา และแก้ปัญหาให้กับภูมิภาคตะวันออก
3. ให้บริการด้านวิชาการ และเป็นแหล่งความรู้ทางด้านวิศวกรรมให้กับภูมิภาคตะวันออก
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและเสริมสร้างคุณธรรมให้นิสิต
5. ส่งเสริมให้นิสิต มีความรับผิดชอบในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสังคม

คติพจน์ (Slogan)


คติพจน์ = Moral Intelligent and Creative Engineers ความหมาย นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เป็นวิศวกรผู้มีคุณธรรม พร้อมทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เฉลียวฉลาด และมีความคิดสร้างสรรค์                  

M = Moral Quotient (ความฉลาดทางจริยธรรม) ความหมาย นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เป็นผู้มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ยุติธรรม มีความเมตตาปราณี รู้จักให้อภัย รักษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เทิดทูนกษัตริย์และราชวงศ์ นำมาซึ่งความน่าเคารพ-เชื่อถือ และประสบความสำเร็จในชีวิต
I = Intelligent Quotient (ความฉลาดทางสติปัญญา) ความหมาย นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีความรู้ทางด้านวิชาชีพวิศวกรรม ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สู่ระดับสากล รวมทั้งมีความฉลาดหลากหลาย (Multiple Intelligent )
C = Creativity Quotient (ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์) ความหมาย นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์หรือนวตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้คณะฯหรือเป็นผลงานโดดเด่นของคณะฯ
E = Emotional Quotient (ความฉลาดทางอารมณ์) ความหมายนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น สามารถทำงานเป็นทีมได้ รวมทั้งสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆและแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตัว และหน้าที่การงานอย่างยั่งยืน

ค่านิยม (Values) (อ้างอิงของมหาวิทยาลัย)


“มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม”

 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) (อ้างอิงของมหาวิทยาลัย)


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ
(Kasetsart University aims to create knoledges of the land for the well-being of nation)

 

อัตลักษณ์ (Identity) : IDKU (อ้างอิงของมหาวิทยาลัย)


สำนึกดี (Integrity) มุ่งมั่น (Determination) สร้างสรรค์ (Knowledge Creation) สามัคคี (Unity)

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy)


1. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่สนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
2. สร้างเสริมผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้มากขึ้น และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3. เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านวิจัย และบริการวิชาการ แบบมีส่วนร่วมของบุคลากร นิสิต พันธมิตร และเครือข่าย
4. เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติ
5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และด้วยหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์ (Objectives)


1. เพื่อผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และพัฒนากำลังคนทางวิศวกรรมในสาขาต่างๆ ตามความต้องการในการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจบริการให้มีความเป็นสากล
2. เพื่อค้นคว้าวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิศวกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของภูมิภาคตะวันออก และประเทศ
3. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไป อันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองของชุมชนและประเทศ
4. เพื่อให้องค์กรมีภาพลักษณ์เป็นที่ยอมรับระดับชาติในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ
5. เพื่อให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ และบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงบุคลากรได้รับการพัฒนาตรงตามสายงานอย่างเต็มศักยภาพ มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน และผูกพันกับคณะ

แผนงาน (Planning)


1. แผนงานด้านการผลิตบัณฑิต
2. แผนงานด้านการวิจัย
3. แผนงานด้านการบริการวิชาการ
4. แผนงานด้านภาพลักษณ์องค์กร
5. แผนงานด้านการบริหารจัดการ

นโยบาย (Policy)


1) ด้านการผลิตบัณฑิต
พัฒนาหลักสูตรและเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ผลิตบัณฑิตพึงประสงค์ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทดลองเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการและวิจัย นำระบบ e-learning มาส่งเสริมการสอนทางไกลสำหรับบุคคลภายนอก เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยเฉพาะเขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเข้ามามีส่วนร่วมในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
2) ด้านการวิจัย
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับสถาบันหน่วยงานภายในประเทศโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก และต่างประเทศ ส่งเสริมกลุ่มวิจัยให้ผลิตงานวิจัย องค์ความรู้และนวัตกรรมโดยเน้นคุณภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นำผลงานวิจัย องค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยมาใช้ประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาให้ชุมชน และประเทศ และตอบสนองอุตสาหกรรมภาคตะวันออก
3) ด้านการบริการวิชาการ
ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการทางวิชาการของกลุ่มวิจัยเพื่อนำความรู้จากประสบการณ์ด้านการบริการวิชาการ มาบูรณาการการเรียนการสอนและงานวิจัย เผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมสู่ชุมชน และประเทศ
4) ด้านภาพลักษณ์องค์กร
ส่งเสริมการสร้างการรับรู้ของสาธารณะ ต่อองค์ความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดจากการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา นอกจากนี้ยังส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีของบุคลากรภายในคณะฯ กิจกรรมตามรอยพระราชดำริ และกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยต่างๆ
5) ด้านการบริหารจัดการ
จัดระบบการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล และความเป็นผู้นำ มีระบบบริหารจัดการที่คล่องตัว ลดขั้นตอนในการทำงาน โดยการนำระบบสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงาน สนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรในการเพิ่มพูนความรู้เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงานทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพและบริหาร สนับสนุนการมีส่วนร่วมในคณะฯ ชุมชนและสังคม รวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้เกิดประโยชน์กับคณะฯและผู้อื่น