หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และผลิตงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อสังคมและประเทศ


หลักสูตรที่เปิดสอน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อหลักสูตร

 ภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 ภาษาอังกฤษ Master of Engineering Program in Electrical and Electronics Engineering


ชื่อปริญญา

  ชื่อเต็ม  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
  ชื่อย่อ  วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
  ชื่อเต็ม  Master of Engineering (Electrical and Electronics Engineering)
  ชื่อย่อ  M.Eng. (Electrical and Electronics Engineering)


หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

รายละเอียดหลักสูตร Download: PDF File