ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ก่อตั้งขึ้นเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและ รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆ ตลอดจนศึกษาค้นคว้าวิจัยและให้บริการทางวิชาการเพื่อสนับสนุน การดำเนินงาน พัฒนาอุตสาหกรรมรวมทั้งการเสริมสร้างและยกระดับเทคโนโลยีของประเทศให้ก้าวสูงขึ้นอีก ระดับหนึ่ง โดยใช้ชื่อเริ่มแรกว่า “คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Faculty of Industrial Technology)”
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับความเห็นชอบในหลักการให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 7 ในฐานะ “วิทยาลัยชุมชน” ในปี พ.ศ.2539 คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายเป็นวิทยาเขตศรีราชา ต่อมาในการ ประชุมครั้งที่ 3/2542 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2542 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติให้เป็นวิทยาเขต โดยมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงาน ระดับคณะ
ปี พ.ศ. 2540 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เปิดรับนิสิตรุ่นแรก 2 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอุตสาหการ
ปี พ.ศ. 2541 เปิดเพิ่มอีก 1 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2543 เปิดรับเพิ่มอีก 2 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมเครื่องกล และ วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
ปี พ.ศ. 2543 โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 11/2543 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2543 จึงให้เปลี่ยนชื่อจาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็น “คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา” ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2543 ปี พ.ศ. 2549 สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ ได้ย้ายสังกัดอยู่ในความดูแลของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ปี พ.ศ. 2549 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้เปิดรับนิสิตภาคพิเศษรุ่นแรกในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (ภาคพิเศษ)
ปี พ.ศ. 2552 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คือ สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ)
พ.ศ. 2554 โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คือ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ และเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
และในปี พ.ศ. 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีการปรับโครงสร้างองค์กรเปลี่ยน “สาขาวิชา” เป็น “ภาควิชา” และเพิ่มภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 จึงให้ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ดังนี้
1. สำนักงานเลขานุการ ประกอบด้วย

– งานบริหารทั่วไป
– งานคลังและพัสดุ
– งานนโยบายและแผน
– งานจัดการศึกษา
– งานบริการวิชาการและวิจัย

2. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
5. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
6. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา


แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา Faculty of Engineering at Sriracha.
แนะนำหลักสูตรและกลุ่มวิจัย Research Groups
หนังสั้นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา short film Faculty of Engineering at Sriracha.