ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ก่อตั้งขึ้นเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและ รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆ ตลอดจนศึกษาค้นคว้าวิจัยและให้บริการทางวิชาการเพื่อสนับสนุน การดำเนินงาน พัฒนาอุตสาหกรรมรวมทั้งการเสริมสร้างและยกระดับเทคโนโลยีของประเทศให้ก้าวสูงขึ้นอีก ระดับหนึ่ง โดยใช้ชื่อเริ่มแรกว่า “คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Faculty of Industrial Technology)”
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับความเห็นชอบในหลักการให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 7 ในฐานะ “วิทยาลัยชุมชน” ในปี พ.ศ.2539 คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายเป็นวิทยาเขตศรีราชา ต่อมาในการ ประชุมครั้งที่ 3/2542 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2542 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติให้เป็นวิทยาเขต โดยมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงาน ระดับคณะ
ปี พ.ศ. 2540 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เปิดรับนิสิตรุ่นแรก 2 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอุตสาหการ
ปี พ.ศ. 2541 เปิดเพิ่มอีก 1 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2543 เปิดรับเพิ่มอีก 2 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมเครื่องกล และ วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
ปี พ.ศ. 2543 โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 11/2543 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2543 จึงให้เปลี่ยนชื่อจาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็น “คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา” ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2543 ปี พ.ศ. 2549 สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ ได้ย้ายสังกัดอยู่ในความดูแลของวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ปี พ.ศ. 2549 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้เปิดรับนิสิตภาคพิเศษรุ่นแรกในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (ภาคพิเศษ)
ปี พ.ศ. 2552 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คือ สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (ภาคพิเศษ)
พ.ศ. 2554 โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คือ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2556 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาได้เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ และเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
และในปี พ.ศ. 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีการปรับโครงสร้างองค์กรเปลี่ยน “สาขาวิชา” เป็น “ภาควิชา” และเพิ่มภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 จึงให้ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ดังนี้
1. สำนักงานเลขานุการ ประกอบด้วย

– งานบริหารทั่วไป
– งานคลังและพัสดุ
– งานนโยบายและแผน
– งานจัดการศึกษา
– งานบริการวิชาการและวิจัย

2. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
4. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
5. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
6. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา


แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา Faculty of Engineering at Sriracha.
แนะนำหลักสูตรและกลุ่มวิจัย Research Groups
หนังสั้นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา short film Faculty of Engineering at Sriracha.
สัมภาษณ์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา Dean interview