การรับเข้าศึกษา
 
 
  รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน มีทั้งหมด 1 โครงการ