วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 76 ปี วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ และหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์