โครงการเสริมสร้างความเข้าในนิสิตสหกิจศึกษา ประจำปี 2562

 

งานกิจการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจนิสิตสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 ทุกสาขา เพื่อให้นิสิตได้เข้าใจแนวคิดและการเตรียมตัวในการเลือกฝึกสหกิจศึกษา ในชั้นปีที่ 3 เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกประกอบวิชาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย อ.ดร.วสันต์ ตันเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม บรรยายการเตรียมตัวก่อนออกสหกิจศึกษา นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากสถานประกอบการณ์ที่เปิดรับนิสิตเข้าฝึกสหกิจศึกษาบรรยายมุมมองสหกิจศึกษาผ่านสถานประกอบการ คือ บริษัท ไทยซัมซุง อิเล็คทรอนิกส์ จำกัด และ บริษัท ซิเลสติก้า ประเทศไทย จำกัด พร้อมทั้งรุ่นพี่จากสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต (พหุวิทยาการ) ที่ผ่านการฝึกสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการในประเทศไทยและสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ ร่วมเสวนาประสบการณ์จากการฝึกสหกิจศึกษา เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับแก่รุ่นน้องต่อไป ณ ห้องเธียเตอร์ชั้น 4 อาคาร 13 พลศึกษา  รูปภาพประกอบ