คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบแรก)


ภาคปกติ

1. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ [ คลิกที่นี่ ]

2.สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ [คลิกที่นี่]

ภาคพิเศษ

1. สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี [คลิกที่นี่]

2. สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม [คลิกที่นี่]

กำหนดการและขั้นตอนการรายงานตัว สำหรับนิสิตภาคปกติ

เอกสารกำหนดการ [คลิกที่]

กำหนดการและขั้นตอนการรายงานตัว สำหรับนิสิตภาคพิเศษ

พิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคปกติและภาคพิเศษ [คลิกที่นี่]