คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 TCAS รอบที่ 5: รับตรง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 TCAS รอบที่ 5 รับตรง   จำนวนรับ  80 คน


สาขาที่เปิดรับ

1. สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ)    จำนวนรับ 20 คน

2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวนรับ 5 คน

3. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ จำนวนรับ 20 คน

4. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ จำนวนรับ 5 คน

5. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนรับ 5 คน

6. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ จำนวนรับ 5 คน

7. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต (พหุวิทยาการ) จำนวนรับ 20 คน

 

เว็บไซต์รายละเอียดการรับสมัคร TCAS รอบ 5 (คลิ๊กที่นี่)

เปิดรับระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2562

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 038-354581-3 ต่อ 662217

https://www.facebook.com/engineeringSRC/