พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา กับ บริษัท คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 รศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา พร้อม ผช.ดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร และ อ.ดร.จิราภรณ์ ประดับวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เดินทางเข้าพบ Mr. Anton Guido M. Colpaert และ Mr. Filip Jean M. De Troetsel เพื่อร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา และบริษัท คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ในการร่วมมือส่งเสริมการเรียนรู้การจัดกิจกรรมนิสิต การปรับปรุงคุณภาพบัณฑิต และการรับนิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา