บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด รับสมัครนิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2563

บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด มีความต้องการเปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา (ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม ได้แก่ ไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหการ คอมพิวเตอร์

คุณสมบัติเบื้องต้น
1.กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.เกรดเฉลี่ยสะสมล่าสุด ไม่ต่ำกว่า 2.50
3.เปิดใจกว้าง, เรียนรู้เร็ว, กระตือรือร้น, มีความรับผิดชอบ, มีความเป็นผู้นำ
4.มีความสามารถเฉพาะทางที่หน่วยงานต้องการจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

เบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ
1.เบี้ยเลี้ยง 275 บาท/วัน
2.อาหารกลางวันฟรี (อาหารเช้า/เย็น ข้าวเปล่าฟรี กับข้าวราคาพิเศษ)
3.รถรับ-ส่งตามจุดบริการจากที่พักถึงบริษัท
4.กางเกงยูนิฟอร์ม
5.อุปกรณ์ safety
6.ประกันอุบัติเหตุทั้งในบริษัทและนอกบริษัท
7.งานเลี้ยง เช่น Division tour, งานปีใหม่ เป็นต้น
8.ห้องพยาบาล
9.สถานที่ออกกำลังกาย
10.เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะของตัวเอง
11.โอกาสในการเป็นพนักงานประจำ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1.หนังสือขอความอนุเคราะห์จากทางสถาบันการศึกษา โปรดระบุชื่อผู้สมัครเข้าฝึกงาน และระยะเวลาให้ชัดเจน
2.ประวัติส่วนตัวของผู้สมัครเข้าฝึกงาน โปรดเพิ่มเติมอีเมลล์ และเบอร์ติดต่อของผู้สมัครโดยตรง
3.ใบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (ฉบับปัจจุบัน)
นิสิตที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดงานได้ที่คุณโบ นภัสวรรณ 089-9368881
และติดต่อรับคำร้อง TR04 ได้ที่กิจการนิสิตคณะฯโดยตรงค่ะ (พี่ก้อย)