บริษัท ไดฟูกุ (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัครนิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน และนิสิตสหกิจศึกษา ปี พ.ศ.2563 (รหัส60)

รับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ และสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

นิสิตฝึกงานติดต่อขอรับคำร้อง TR04 ได้ที่งานกิจการนิสิต (พี่ก้อย)  นิสิตสหกิจศึกษาติดต่อขอรับคำร้องขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อออกเอกสารยื่นให้สถานประกอบการ ได้ที่งานกิจการนิสิต (พี่ก้อย)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่