พิธีลงนาม MOU ร่วมกับ Premium PLM (Thailand) Co., Ltd.

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา กับ บริษัท พรีเมียม พีแอล เอ็ม ( ประเทศไทย) จำกัด โดยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มีผู้เข้าร่วมลงนาม ประกอบด้วย รศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ผศ.ดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร     อ.ดร.จิราภรณ์ ประดับวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อ.ดร.วสันต์ ตันเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ      รศ.ดร.ไพโรจน์ ทองประศรี หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในส่วนของบริษัท พรีเมียม พีแอล เอ็ม ( ประเทศไทย) จำกัด มีผู้เข้าร่วมลงนาม ประกอบด้วย คุณอัญญ์ชิสา แพรรังสี คุณนภา ฮุนพานิช และคุณทัศนพงษ์ สินสำรวย โดยการลงนามความร่วมมือดังกล่าวมีความมุ่งหมายสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการสนับสนุนองค์ความรู้และบุคลากรเพื่อเชื่อมโยงระหว่างสถาบันกับบริษัท และเพื่อส่งเสริมให้โครงการดังกล่าวสามารถบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัท พรีเมียม พีแอลเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เอ็ม พี เจ โลจิสติกส์ จำกัด ได้ร่วมบริจาคโปรแกรมออกแบบ 3 มิติ Solid Edge University Edition เพื่อเป็นสื่อการสอนสำหรับการออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 40 ชุด

ภาพกิจกรรมทั้งหมด