ปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 KU76

เช้าวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 งานพัฒนานิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 จำนวน 6 สาขา (KU76) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนที่จะจบการศึกษา พร้อมทั้งการให้ความรู้ คำแนะนำและประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และการกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตโดยหัวหน้าภาควิชา ต่างๆ พร้อมกันนี้ภายในงานได้มีการจัดบรรยายการปรับตัว ปรับความคิด เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่โลกของงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณธนะรัชต์ ไชยรัชต์ จากบริษัท CareerVisa Thailand เป็นวิทยากรบรรยาย และการจัดเสวนาการเล่าประสบการณ์การทำงานจากรุ่นพี่ที่เป็นศิษย์เก่าของคณะ คือ คุณกำพล ไหวดี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (KU70, E66) และคุณศิลา แย้มพุชชงค์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (KU73, E69) ณ อาคาร 13 พลศึกษา

ภาพกิจกรรมทั้งหมด