ก่อนจบต้องทำซูเปอร์ เรซูเม่

บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด จัดกิจกรรมบรรยายพร้อม Workshop ในหัวข้อเรื่อง“ก่อนจบต้องทำซูเปอร์ เรซูเม่” ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 รวมจำนวนนิสิตทั้งสิ้น 71 คน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน ณ อาคาร 1 บริการวิทยาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ภาพกิจกรรมทั้งหมด