มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หารือ DGA ก่อตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ นำร่อง GovTech ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA (ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมแถลงข่าว) จัดประชุมแถลงข่าวการก่อตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ หรือ Digital Government Technology & Innovation Center โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อม รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ อ.อุดมพร ตุงคะสิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ วิทยาเขตศรีราชา และ รศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมแถลงข่าว) กลุ่มผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลของไทย เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลต่อการเพิ่มขีดความสามารถ ประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐของไทย ตลอดจนเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมเทคโนโลยีภาครัฐ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) เข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษา วิจัยและพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมบริการด้านดิจิทัลสำหรับภาครัฐ ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ

 

 

โครงการ GovTech Innovation Center มีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐไทยแบบครบวงจร เพื่อผลักดันและสนับสนุนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล สร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การค้นคว้าและการวิจัยองค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเพิ่มประสิทธิภาพ ขีดความสามารถในการให้บริการของภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา องค์กรต่าง ๆ ทั้ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างระบบนิเวศน์นวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาครัฐไทย (GovTech Innovation Ecosystem) อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนวัตกรรมดิจิทัลไทยได้มีพื้นที่ในการนำผลงานออกสู่การใช้ประโยชน์ การขยายผล ต่อยอดสู่ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจได้ต่อไป พร้อมกันนี้ ยังเป็นช่องทางหลักในการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลกับหน่วยงานรัฐต่าง ๆ ให้สามารถเลือกเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมนำไปประยุกต์ใช้งานทั้งในด้านการบริหารและการให้บริการภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย สพร. และหน่วยงานพันธมิตรพร้อมสนับสนุนให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะสำหรับแผนดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือและผลักดันการพัฒนาโครงการนวัตกรรมต่าง ๆ ของภาครัฐให้บรรลุผลสำเร็จ อย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    ได้กล่าวในโอกาสนี้ว่า “ปัจจุบันนี้ทาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความพร้อมสู่การขับเคลื่อน GovTech เป็นอย่างยิ่งเนื่องจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ให้ความสำคัญการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้สนใจได้ทราบถึงผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนไปสู่เชิงพาณิชย์ ได้มีผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ก้าวสู่การเป็นผู้นำในด้านคณะนวัตกรรม จากเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักวิจัย คณาจารย์ นิสิต และบุคคลากร ของคณะต่าง ๆ ทั้งนี้ในส่วนที่จะพัฒนาให้เป็น GovTech Innovation Center เป็นแห่งแรก จะอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เนื่องจากปัจจุบันนี้ วิทยาเขตศรีราชา ได้รับการจัดอันดับความสำคัญในลำดับต้นๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากสถิติจำนวนนักศึกษาที่มีการเติบโตขึ้นในทุก ๆ ปี มีการปรับปรุงพื้นที่ การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ AI 3 ห้องปฏิบัติการ ห้องอบรม และสำนักงาน นอกจากนี้ยังมี สถาบันพัฒนาศักยภาพด้าน Digital เพื่อ EEC (Digital Academy Thailand : DAT) เป็นสถาบันพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทางด้าน AI, Data Science IOT และ 5G โดยมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีแพลตฟอร์มเทคโนโลยี AI เพื่อใช้ในการใช้บริการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการ มีโครงการพัฒนาสนามทดสอบ 5G เพื่อใช้ในการพัฒนากรณีศึกษาต่าง ๆ มีหลักสูตรที่ใช้ในการอบรมด้านดิจิทัลที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นพื้นที่ Co-working space ที่ทันสมัย สวยงาม และตอบสนองความต้องการพัฒนาด้านดิจิทัล รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ EEC ซึ่งมีหลักสูตรที่เปิดสอนแล้ว 13 หลักสูตร โดยมุ่งพัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออก ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่จะขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาพื้นที่ ทั้งแหล่งการผลิตและการขนส่งที่สำคัญ โดดเด่นทั้งด้านคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ ซึ่งเป็นแหล่งที่มีนิคมอุตสาหกรรมจำนวนมากสำหรับทั้งไทยและต่างชาติ

 

(ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  )
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ได้กล่าวเสริมว่า  “เป็นโอกาสสำคัญที่ DGA ได้เข้ามามีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลของไทย DGA ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพในพื้นที่ของ EEC ที่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน จึงได้ริเริ่มดำเนินการโครงการ GovTech Innovation Center โดยความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลอย่างเป็นระบบ เป็นแหล่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะดึงดูดให้เกิดความร่วมมือทั้งจากมหาวิทยาลัย เอกชน วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และประชาชน เพื่อนำไปต่อยอดนวัตกรรมในการพัฒนาบริการภาครัฐต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มเห็นผลดำเนินการโครงการต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมได้ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2563 นี้ ในการพัฒนาโครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมภาครัฐในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไปสู่ต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่อื่น ๆ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนไปสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลในปี 2564 – 2565 เป็นต้นไป “

(ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) )

 

 

(รศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  )