ขอเชิญผู้ประกอบการในสาขาอาชีพบริการยานยนต์ ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพบริการยานยนต์

เนื่องด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คณะที่ปรึกษา) ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกันจัดทำโครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพบริการยานยนต์ขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการทบทวนาตรฐานอาชีพและระดับคุณวุฒิวิชาชีพตามระดับชั้นสมรรถนะ เพื่อการเทียบเคียงความรู้ ทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ๘ ระดับ จากกรอบคุณวุฒิวิชาชีพเดิม ๗ ระดับ ซึ่งมาตรฐานอาชีพนี้จะถูกประกาศใช้ในพระราชกฤษฎีกาเพื่อเป็นกฎหมายในการให้การรับรองสมรรถนะอาชีพของบุคคลต่อไป

ในการนี้ คณะที่ปรึกษา ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง และได้จัดทำมาตรฐานอาชีพทบทวนเรียบร้อยแล้ว  การดำเนินการทบทวนจะลุล่วงไม่ได้ หากไม่ได้รับการรรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบอาชีพในสาขาบริการยานยนต์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ประกอบการ บุคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่มอาชีพ  ดังนั้นคณะที่ปรึกษาฯ ขอเรียนเชิญท่านและองค์การของท่านในฐานะผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสาขาอาชีพบริการยานยนต์ ได้โปรดร่วมแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนและพัฒนามาตรฐานอาชีพสาขาอาชีพบริการยานยนต์ให้มีความเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อจักได้นำข้อมูลและความคิดเห็นของท่าน/องค์การของท่าน ไปปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และนำเสนอสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พิจารณารับรองต่อไป โดยท่านสามารถศึกษาร่างมาตรฐานอาชีพสาขาอาชีพบริการยานยนต์ได้ตาม link ข้างล่างนี้ พร้อมขอความกรุณาทุกท่านตอบแบบสอบถามตามกลุ่มอาชีพตาม link หรือ สแกน QR code ข้างล่างนี้ด้วย

หากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่ ผศ.นันทวุฒิ ศรีอริยวัฒน์ หัวหน้าโครงการฯ ได้ที่ nantawut@eng.src.ku.ac.th และ เบอร์โทรศัพท์ 081-150-4400

มาตรฐานอาชีพบริการยานยนต์ (รถเล็ก)                   

แบบสอบถามและข้อเสนอแนะรถเล็ก

มาตรฐานอาชีพบริการยานยนต์ (รถจักรยานยนต์)

แบบสอบถามและข้อเสนอแนะรถจักรยานยนต์

มาตรฐานอาชีพบริการยานยนต์ (รถยนต์ใช้แล้ว)

แบบสอบถามและข้อเสนอแนะรถยนต์ใช้แล้ว

มาตรฐานอาชีพบริการยานยนต์ (รถบรรทุกและรถบัส)

แบบสอบถามและข้อเสนอแนะรถบรรทุกและรถบัส

มาตรฐานอาชีพบริการยานยนต์ (แมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์)

แบบสอบถามและข้อเสนอแนะแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์