DGA ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยคุณณพิชญา เทพรอด รก.ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมคณะฯ ได้เข้าพบเพื่อหารือเรื่องการก่อตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (Digital Government Technology & Innovation Center) กับ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คณบดีและผู้บริหารคณะต่าง ๆ ทั้งนี้หลังจากพูดคุยได้เข้าเยี่ยมชมอาคาร 23 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ในส่วนของชั้น 1 และ 4 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้พื้นที่ของคณะฯ ในการสร้างความร่วมมือต่อไป ในการนี้ ผศ.ดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร พร้อม ผศ.ดร.อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและทรัพย์สิน และ นางจิรดาวัลย์ จรุงธรรมโชติ รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ให้การต้อนรับและเยี่ยมชมสถานที่ เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2563 (ขอบคุณภาพบางส่วนจากสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา)