ข้าราชการในสังกัดกรมพัฒนาชุมชน ดูงานศูนย์ทดสอบ 5G

ข้าราชการในสังกัดกรมพัฒนาชุมชน ดูงานศูนย์ทดสอบ 5G
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร พร้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ) อาจารย์ ดร.ดาราพร ผุสิงห์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ อาจารย์อุดมพร ตุงคะศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ วิทยาเขตศรีราชา ให้การต้อนรับข้าราชการในสังกัดกรมพัฒนาชุมชนในโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง (นพส.) เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยี 5G ณ ศูนย์ทดสอบ 5G (5G Testbed) และ ศูนย์ Robot Use Case ชั้น 4 อาคาร 23 ปฏิบัติการวิจัยทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา