คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมทำสัญลักษณ์มือ KU-nity

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมทำสัญลักษณ์มือ KU-nity

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมกับ ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมแสดงพลัง KU-nity เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563 นั้น ประกอบกับการครบรอบ 5 ปี ของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558 ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นมา
.
คำอธิบาย สัญลักษณ์มือ
ทำมือ OK  สองมือ มาคล้องกัน หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความรัก ความสามัคคี ของพวกเราชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Unity)
นิ้วกลาง ชนกันเป็นรูปสามเหลี่ยม หมายถึง พวกเรามีบ้านหลังเดียวกัน คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดวางสัญลักษณ์มือไว้ที่ตำแหน่ง ตรงใจ หมายถึง ชาวเกษตรศาสตร์มีใจเป็นหนึ่งเดียว ที่จะสร้างสรรค์งานเพื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์