ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมแสดงพลัง KU-nity

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมทำสัญลักษณ์ KU-nity และบันทึกภาพเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของชาวคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ในความรู้รักสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และร่วมสืบสานพระราชปณิธานสู่ความผาสุกและมั่นคงสืบไป
.
คำอธิบาย สัญลักษณ์มือ
ทำมือ OK 👌 สองมือ มาคล้องกัน
หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความรัก ความสามัคคี ของพวกเราชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Unity)
นิ้วกลาง ชนกันเป็นรูปสามเหลี่ยม หมายถึง พวกเรามีบ้านหลังเดียวกัน คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดวางสัญลักษณ์มือไว้ที่ตำแหน่ง ตรงใจ หมายถึง ชาวเกษตรศาสตร์มีใจเป็นหนึ่งเดียว ที่จะสร้างสรรค์งานเพื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์