ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด โดยวิธิประกวดราคา e-bidding

ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด โดยวิธิประกวดราคา e-bidding

ลงประกาศ 18 ธ.ค.63 ถึง 6 ม.ค.64

รายละเอียด