กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ (กตป.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (Must Carry) เพื่อนำผลประเมินสู่การพัฒนาสื่อโทรทัศน์

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ (กตป.) เป็นประธานเปิดการประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) โครงการติดตามและประเมินผล หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป (Must Carry) ณ ห้อง พันธุม ดิษยมณฑล ชั้น 2 อาคารเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการบังคับใช้หลักเกณฑ์ Must Carry ตลอดจนปัญหาที่เกิดกับการปฏิบัติ เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง และพัฒนาให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทในกิจการโทรทัศน์แห่งประเทศไทย โดยมีผู้แทนจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการด้านสื่อ เครือข่ายผู้ชมโทรทัศน์ นักวิชาการ และสื่อมวลชน เข้าร่วมรับฟัง และแสดงความคิดเห็น

ดร.บัณฑิต กล่าวว่า นอกจากการจัดประชุมเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) แล้ว ยังมีกำหนดการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) เพื่อติดตามและประเมินผลหลักเกณฑ์ Must Carry ทั้ง 5 ภูมิภาค โดยเปิดให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียในกิจการโทรทัศน์แสดงความคิดเห็นด้วย

สำหรับข้อมูลที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะรวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ และสรุปการศึกษา ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และเลขาธิการ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ของสำนักงาน กสทช. ในปี 2563 หลังจากนั้น กตป. จะนำรายงานเสนอต่อรัฐสภา เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์และบริบทของสื่อต่อไป