ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ คณบดี อาจารย์สราวุฒิ ยอดมุณี อาจารย์ประจำภาควิชา และ อาจารย์ ดร.ดาราพร ผุสิงห์ อาจารย์ประจำภาควิชา ได้ให้การต้อนรับ นางภัทรพร เพ้งหล้ง นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ กองควบคุมมาตรฐาน และผู้ประสานงานสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) พร้อมเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ สมอ. เพื่อเข้าประเมินสถานะเบื้องต้น และฝึกอบรมข้อกำหนดในการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 1 วัน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ นอกจากนี้ ได้มีการเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธาอีกด้วย

[envira-gallery id=”2275″]