โครงการประกวดการนำเสนอพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 9

งานกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จัดโครงการประกวดการนำเสนอพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 9 ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้นิสิตใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการพูด การอ่าน ในการนำเสนอเรื่องราวพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 9 ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ อีกทั้งเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เป็นประธานมอบเกียรติบัตร เงินรางวัล และของที่ระลึก แก่ผู้เข้าร่วมการประกวด ทั้งหมด 7 ทีม จำนวน 8 คน ดังนี้ รางวัลระดับดีเยี่ยม ได้แก่ นางสาวแพรวพรรณ อิ่มประภากมล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ทุนการศึกษา 9,000 บาท , รางวัลระดับดี ได้แก่ นายสุกฤษฎิ์ หงษ์ษา และ นายเมลวิน สแตนลีย์ วีระสกุล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ ทุนการศึกษา 6,000 บาท , รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 2,500 บาท ได้แก่ นายสหรัฐ สังข์แก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ นางสาวณัฐธิมา จำเนียรทรัพย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ นายธรรศ พิงพิทยากุล สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต นางสาวเมริสา ผึ่งสวัสดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ และ นายชลวิทย์ เคารพาพงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ณ อาคาร 2 ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์

[envira-gallery id=”2336″]