โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 งานกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา เพื่อเป็นการให้คำแนะนำเมื่อจบการศึกษาและแนะแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่โลกของการทำงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และให้โอวาทแก่นิสิต พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์ อีกทั้งจัดบรรยายการเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกของงาน โดยคุณสุภาวดี ครุฑสน วิทยากรพิเศษ จากบริษัท จ็อบท็อปกัน จำกัด
 [envira-gallery id=”2811″]