เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้า พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์ข่าว “โครงการบริการวิชาการระบบบำบัดน้ำเสียและการแปรรูปกากไขมันจากน้ำเสียแก่ชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.ก่อโชค จันทวรางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา และ ดร.ดาราพร ผุสิงห์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ ได้เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้า พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์ข่าว “โครงการบริการวิชาการระบบบำบัดน้ำเสียและการแปรรูปกากไขมันจากน้ำเสียแก่ชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดชลบุรี” ณ ร้านอาหารนวลทิพย์ ซึ่งมี ดร.อุมารินทร์ แสงพานิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นหัวหน้าโครงการ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาถังดักไขมันที่สะดวกในการใช้งานและถังบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ประยุกต์ใช้ในพื้นที่จำกัด การให้ความรู้ในการประดิษฐ์ถังดักไขมันและถังบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ประยุกต์แก่ประชาชน และการให้ความรู้ในการนำกากไขมัน เศษอาหารจากน้ำเสียไปแปรรูปเป็นของใช้ในครัวเรือนและการเกษตร โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา กำหนดจัดการอบรมระบบบำบัดน้ำเสียและการประดิษฐ์ระบบถังดักไขมันเทียนไข ปุ๋ยชีวภาพด้วยตนเองจากการแปรรูปกากไขมันจากน้ำเสียให้กับผู้ที่สนใจ ในวันที่ 2 พฤษภาคม , 20 มิถุนายน และ 4 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง 9302 อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
[envira-gallery id=”3154″]