โครงการปัจฉิมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคปกติ), สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (ภาคปกติ), สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคพิเศษ) และสาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (ภาคพิเศษ) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2560

[envira-gallery id=”3456″]