วิศวฯ ศรีราชา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี

วิศวฯ ศรีราชา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 – 11.30 น. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ โครงการดังกล่าวจัดให้บุคลากรศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านต่างๆ ทั้งด้านการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน งานสหกิจศึกษา และการบริหารจัดการสำนักงาน ประกอบด้วยอาจารย์ 40 คน บุคลากรสายสนับสนุน 60 คน ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น4 อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี

[envira-gallery id=”3516″]