ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวฯ ศรีราชา จัดงาน IEEE Distinguished Lecture Switched Reluctance Motor and Applications

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมกับ IEEE Joint IAS/IES/PELS Thailand Chapter ได้จัดบรรยายพิเศษ IEEE Distinguished Lecture หัวข้อ Switched Reluctance Motor and Applicationd ให้กับคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนิสิต บรรยายโดย Prof. Jin-Woo Ahn จาก Kyungsung University ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

[envira-gallery id=”4032″]