งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จัดบรรยายนวัตกรรมและสิทธิบัตรในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จัดบรรยายนวัตกรรมและสิทธิบัตรในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพื่อบริการวิชาการ ให้กับคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนิสิต โดยมีนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์ เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรม และมีการนำแนวคิดในเรื่องนวัตกรรมไปใช้ในการทำงานวิจัยและพัฒนาทำให้เกิดผลงานที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบค้นสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรประเทศต่างๆ และการทำแผนที่สิทธิบัตรเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและหาช่องว่างทางเทคโนโลยี ทำให้เห็นโอกาสและประหยัดเวลาในการคิดทำให้เกิดงานวิจัยและพัฒนาใหม่ๆในเวลาอันรวดเร็ว ณ ห้อง 15304 อาคาร 15 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[envira-gallery id=”4244″]