บริษัท ดานิลี่ จำกัด และ บริษัท ไทย ซันเคียว ประกาศรับสมัครนิสิตสหกิจศึกษา

บริษัท ดานิลี่ จำกัด และ บริษัท ไทย ซันเคียว ประกาศรับสมัครนิสิตสหกิจฯ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมไฟฟ้า นิสิตท่านใดสนใจติดต่องานกิจการนิสิต