บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครนิสิตสหกิจศึกษา

บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครนิสิตสหกิจศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560