Electric Tuk-Tuk Design and Construction

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้จัดโครงการอบรม Electric Tuk-Tuk Design and Construction เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 โดยได้รับเกียรติจากคุณศุภกิจ เสนาวัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยายให้กับนิสิต ณ ห้อง15404 อาคาร 15 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[envira-gallery id=”5075″]