นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ3 ในการแข่งขันรายการ 24 Hours of innovation Thailand


นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ3 ในการแข่งขันรายการ 24 Hours of innovation Thailand ครั้งที่ 1

          เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ส่งนิสิตเข้าร่วมการแข่งขันรายการ 24 Hours of innovation Thailand ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, Startup Thailand Academy, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และKX (Knowledge Exchange) เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีทีมนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 18 ทีม จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้ส่งทีมCopy-Paste และ CoolGear เข้าแข่งขันรายการ ผลปรากฏว่าทีม CoolGear ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 (ทางคณะกรรมการตัดสินให้มีเพียง รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 3 รางวัล และรางวัลชมเชย  จำนวน 3 รางวัล รวมเป็น 6 รางวัล โดยไม่มีรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และ 2) มีรายชื่อสมาชิกทีม ดังนี้
 

 

รายชื่อสมาชิกทีม CoolGear
1.นายปิติ มณีฉายวงศ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
2.นายภาณุภณ กิตติพัชร์       คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3.นายรัชชานนท์ จุฬาจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
4.นายธรรศ พิงพิทยากุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต
5.นายธนทอง ทองเต็ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
6.นายปารเมศ เกินสอน คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
7.นางสาวสุดารัตน์ ยอดคำ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

 

รายชื่อสมาชิกทีม Copy-Paste
1.นายธีรเดช สุธาเกียรติกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2.นายสมชาย เชาว์ดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3.นายธีระชัย โครตพัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ
4.นางสาวกุลิสรา ศรุตธนภิญโญ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
5.นายวรวุฒิ มะนาวหมู่ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
6.นายสหรัฐ สำฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
7.นายอภิชา อารีวโรดม คณะวิทยาการจัดการ
8.นางสาวฤดีวรรณ แก้วศรีเกษม คณะวิทยาการจัดการ

 

[envira-gallery id=”5144″]