บริษัท ฟาบริเนท จำกัด รับสมัครวิศวกร จำนวนมาก (นักศึกษาจบใหม่)

บริษัท ฟาบริเนท จำกัด รับสมัคร วิศวกร จำนวนมาก (นักศึกษาจบใหม่)เปิดสอบและสัมภาษณ์รู้ผลในวันเดียว
วันศุกร์ที่6 ตุลาคม 2560 นี้ ทำงานที่นิคมฯเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ชลบุรี 2