คณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกร ตรวจรับรองปริญญาฯ การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 คณะอนุกรรมการจากสภาวิศวกร ตรวจรับรองปริญญาฯ การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ ฉบับปรับปรุงปี 2560

[envira-gallery id=”5285″]