การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2560 เพื่อเป็นการยืนยันสภาพการดำเนินงานของคณะและประเมินผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่กำหนด

โดยพิจารณาจากประสิทธิผลของการดำเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ

[envira-gallery id=”5349″]