รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ได้เดินทางไปเยือน มหาวิทยาลัยNational Central University (NCU) และ มหาลัยTamkang University (TKU)

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้เดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยNational Central University (NCU) และ มหาลัยTamkang University (TKU) ณ กรุงไทเปและเมืองเถาหยวน ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560
ที่ผ่านมาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งหารือความเป็นไปได้ในการดำเนินการร่าง MOU ในระดับคณะรวมถึงระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

National Central University (NCU)

 • Center for Space and Remote Sensing Research
 • แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาและนิสิตนำเสนอโครงงานวิศวกรรม
 • ทางศูนย์วิจัยฯ แนะนำศูนย์วิจัยและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย
 • ทุนการศึกษา
  • ข้อมูลเรื่องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโททางด้าน GIS และ Remote Sensing สมัครเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2561 – 15 มีนาคม 2561 มีทุนการศึกษาให้สำหรับนักเรียนต่างชาติ เมื่อได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ได้รับเงินสนับสนุนเดือนละ 11,000 NTD ได้อยู่หอพักในมหาวิทยาลัยเสียค่าใช้จ่ายเดือนละ 1517 NTD
  • ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกสำหรับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
 • นิสิตแลกเปลี่ยน นิสิตสหกิจศึกษา (4 เดือน)
[envira-gallery id=”5481″]
 • Department of Computer Science & Information Engineering
 • ฟังการบรรยายโปรเจ็คจากนิสิตสหกิจศึกษา
 • นิสิตแลกเปลี่ยน นิสิตสหกิจศึกษา (4 เดือน)
 • ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกและสำหรับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
[envira-gallery id=”5485″]

Tamkang University (TKU)

ความร่วมมือมีดังนี้

 • การแลกเปลี่ยนนิสิต นิสิตสหกิจศึกษา (4 เดือน) และฝึกงาน (2 เดือน)
 • ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า โยธา เครื่องกล และคอมพิวเตอร์
 • ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกและสำหรับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

การเยี่ยมชมและฟังบรรยาย 2 ห้องปฏิบัติการ

 1. Electrical Engineering & Laboratory
 • ฟังการบรรยายแนะนำภาควิชา
 • ฟังการนำเสนอโปรเจ็คเกี่ยวกับหุ่นยนต์ การสร้างหุ่นยนต์และการดำเนินการให้หุ่นยนต์สามารถเดินตามเส้นบนพื้น หาเส้นบนพื้น หุ่นยนต์เล่นกีฬา เช่น โยนลูกบอล เดินเร็ว
[envira-gallery id=”5497″]

2. Wind Engineering Research & Laboratory
3. ฟังแนะนำห้องปฎิบัติการ 2 ห้อง ขนาดใหญ่สามารถรองรับงานวิจัยได้ทั้งจากภาครัฐและเอกชน
4. เป็นศูนย์วิจัยทางด้าน Wind Engineering Research อันดับ 1 ของไต้หวันและเป็นที่ปรึกษางานก่อสร้างอาคารสูงมากกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ
5. มีห้องแลปสาธิตการทำงานของลมต่ออาคารสูง ศึกษาผลกระทบ วิธีการป้องกันและการออกแบบก่อสร้างมีงานวิจัยรองรับอีกมากมาย
6. ประสานงานเรื่องนิสิตแลกเปลี่ยน นิสิตสหกิจศึกษาภาคฤดูร้อน

[envira-gallery id=”5501″]