คณะอนุกรรมการตรวจรับรองปริญญาฯ จากสภาวิศวกร

คณะอนุกรรมการตรวจรับรองปริญญาฯ จากสภาวิศวกร ตรวจรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต (พหุวิทยาการ) ฉบับปรับปรุง ปี 2560 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560

[envira-gallery id=”6320″]