พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม (MOU) ระหว่างบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรปฏิบัติงานร่วมกัน มีวัตถุประสงค์พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิต การรับนิสิตเข้าฝึกงานสหกิจศึกษา สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือให้แก่คณะ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน รวมถึงการส่งเสริมคณาจารย์เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาร่วมกับ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด โดยมีระยะเวลาสัญญา จำนวน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนาม

ผู้ร่วมลงนามบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ประกอบด้วย นายจักรกฤษณ์ ศรีเงินยวง ผู้อำนวยการบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้รับมอบอำนาจจาก นาย ฮยอง ฮุน โน ประธานบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และ นาย อึง จู คัง ผู้บริการชาวเกาหลี ผู้ร่วมลงนามฝ่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกอบด้วย ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ผู้รับมอบอำนาจจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รศ.ดร.ก่อโชค จันทรวรางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา ณ ห้อง 150208 อาคาร 15 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

[envira-gallery id=”6383″]