พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม (MOU) ระหว่างบริษัท ไตร-เอ็น โซลูชั่น จำกัด และคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

 

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 บริษัท ไตร-เอ็น โซลูชั่น จำกัด และคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรปฏิบัติงานร่วมกัน มีวัตถุประสงค์สนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาสปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในการฝึกงานภาคฤดูร้อนและรายวิชาสหกิจศึกษา ส่งเสริมความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต เพื่อตอบสนองความต้องการในอุตสาหกรรมประกอบการ และการจัดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน โดยมีระยะเวลาสัญญา จำนวน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนาม

ผู้ร่วมลงนามบริษัท ไตร-เอ็น โซลูชั่น จำกัด ประกอบด้วย นายกลชาญ ฉายากุล กรรมการผู้จัดการ และนายวีรชัญ ฉายากุล กรรมการบริหาร ผู้ร่วมลงนามฝ่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ประกอบด้วย ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ผู้รับมอบอำนาจจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รศ.ดร.ก่อโชค จันทรวรางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา ณ ห้อง 150208 อาคาร 15 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

[envira-gallery id=”6421″]