การประชุมหารือและลงพื้นที่เพื่อดำเนินงาน การนำวทน. พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EECi)

การประชุมหารือและลงพื้นที่เพื่อดำเนินงาน การนำวทน. พัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EECi)
ระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช) กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

[envira-gallery id=”6640″]