โครงการอบรมการสร้างเอกสารและบริหารจัดการข้อมูลในองค์กร

คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จัดโครงการจัดการความรู้เรื่อง “การสร้างเอกสารและบริหาร จัดการข้อมูลในองค์กร” (google +microsoft word) ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการของคณะฯ เมื่อวันที่ 1-2 ก.พ. 2561 โดยมี อาจารย์ ธรรมานุวัฒน์ วาลีประโคน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานของตนเองได้ ณ ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 4 อาคาร 14

[envira-gallery id=”6940″]