โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการปฏิวัติหลักสูตรและการสอนสู่วิศวกรรม 4.0

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการปฏิวัติหลักสูตรและการสอนสู่วิศวกรรม 4.0 ก้าวที่ 1 ในระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2561 ช่วยอาจารย์พัฒนาหลักสูตร การสอน และการวัดผลการเรียนรู้ ด้วยการบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมที่กำลังจะก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิตอล ณ Serene Phla ศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากร ด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหาร จ.ระยอง

[envira-gallery id=”7378″]